درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://academic.microsoft.com/paper/2007260885/reference/search?q=Ethnic%20identity%2C%20socialization%20factors%2C%20and%20culture-specific%20consumption%20behavior&qe=Or(Id%253D2012186625%252CId%253D1978311462%252CId%253D2119721601%252CId%253D1831475266%252CId%253D2078240565%252CId%253D2171464071%252CId%253D2175044829%252CId%253D2047600409%252CId%253D2046454461%252CId%253D2131815652%252CId%253D2093913819%252CId%253D2024649498%252CId%253D2051003090%252CId%253D2009865666%252CId%253D2313155068%252CId%253D1509276557%252CId%253D1968817351%252CId%253D2319271087%252CId%253D2071894931%252CId%253D2089791565%252CId%253D2054086156%252CId%253D2065444124%252CId%253D1578505728%252CId%253D2073066273%252CId%253D1992151005%252CId%253D2416981959%252CId%253D52766378%252CId%253D2058853870%252CId%253D2483563690%252CId%253D1973766752%252CId%253D1975657022%252CId%253D169066963%252CId%253D2490340441%252CId%253D127610372%252CId%253D271467612)&f=&orderBy=0
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.