درخواست کتاب


سیمرغ

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=4763425&__cf_chl_captcha_tk__=3b3a4f1135dbe21e98bf2c10c228c96f960532b1-1578932373-0-AQh0NG7D5lrDhGRe7_AXkAZlT11bDVWy9uS_kIZjLgqWnnGLQGwfUq8-LCX2ZUoRKiPDi1Hs0kt4MlK_130UJ60IGrz9Y_Ok-iCW89HtDsC0kniXYcV0r3a8Zizd3RInQeRp-pX8d7AOIHH036s1gG6joRygb4ubl1WJ6VTSCsj0cuUGsLhL0keybyQ_T8JNMXk8mTJ-J_xWkWeXVJrFkI87Kcfv0CVoHqxnNl46ML1hliLHhWd_fMDNTu4YICJ9FFmYuoQ9OV8sqXmduuwXMWEgnpax1af3hz9FWUg4X67MwhD1CMlHaDbBiKetC5QA5oCM477yySEQUPR9LgkgF-ZSBLSZbAlVVtvZf_pRwgHoEAwMrCTdYJ8QGcVH3QEh2J4RnBEObok5sQD6w26sn6nI2kH7_0t3nLQ_z3I9gvED

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.